„SZCZYPIORNIŚCI W RIO”

regulamin Konkursu organizowanego przez Tubes International Sp. z o.o.:

I. Organizator
Organizatorem Konkursu pod nazwą „SZCZYPIORNIŚCI W RIO” jest firma Tubes International Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bystrej 15A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000124055, kapitał zakładowy: 275.000 PLN, NIP: 781-00-46-084, zwana dalej również „Organizatorem”.

Szczypiorniści w Rio

II. Regulamin
1. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
2. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Tubes International Sp. z o.o.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

III. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs trwa od 7.08.2016 do 21.08.2016 r. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu Konkursu.
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników serwisu Facebook, o nagrody mogą ubiegać się subskrybenci newslettera Tubes International Sp. z o.o.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostęp do Internetu, posiadanie konta na portalu Facebook, mieć polubiony profil Tubes International.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

IV. Zasady typowania
1. W komentarzu pod postami na portalu Facebook, na profilu Tubes International z typem wyniku meczu piłki ręcznej podaj swój typ z dokładnym określeniem, ile bramek zdobędzie każda drużyna.
2. Posty, pod którymi należy typować wynik meczu, będą publikowane codziennie na naszym profilu, przez cały czas trwania turnieju od 7 sierpnia do 21 sierpnia 2016 roku, o godzinie 10.
3. Mecz można obstawić tylko raz, a po dokonanym typowaniu nie można zmienić swojego typu.
4. Posty wpisane po godzinie rozpoczęcia meczu nie będą uwzględniane.
5. Za poprawnie wytypowanie rozstrzygnięcia meczu (zwycięstwo drużyny A, zwycięstwo drużyny B) uczestnik otrzymuje 1 (jeden) punkt.
6. Za wytypowanie prawidłowego wyniku meczu (np. Drużyna A: 23, Drużyna B:31.) uczestnik otrzymuje dodatkowo 2 (dwa) punkty.
7. W meczach fazy pucharowej: ćwierćfinały, półfinały i finał. Podany wynik jest brany jako rezultat ostateczny meczu, z uwzględnieniem dogrywki. (np. 22-20). W przypadku rzutów karnych, należy wskazać zwycięską drużynę (22-22; zwycięstwo w karnych drużyny A).

IV. Zasady przyznawania i odbioru nagród
1. Nagrodzimy trzech typujących, którzy na koniec turnieju zdobędą największą liczbę punktów i będą subskrybentami newslettera Tubes International z potwierdzonym adresem e-mail.
2. Jeżeli uczestnicy Konkursu zdobędą taką samą liczbę punktów pod uwagę będą brane prawidłowo wytypowane wyniki meczów. Jeżeli to zestawienie nie wyłoni zwycięzcy, porównane zostaną typowania meczy Polaków. Tutaj zasada: ważniejszy jest precyzyjny wynik.
3. Nagrodami są: voucher na 15 minutowy lot Fly-Board.pl, scyzoryk Victorinox, tubesowy T-shirt.
4. Nagrody zostaną przyznane po pozytywnym zweryfikowaniu adresu e-mail w bazie Tubes International subskrybenci newslettera. Osoby, które nie będą subskrybentami nie zostaną uwzględnione przy przydzielaniu nagród.
5. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagrody w terminie określonym przez Organizatora, nagroda ulega przepadkowi i pozostaje własnością Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy.

V. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania i wydania nagrody. Przetwarzanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje również publikacje imienia i nazwiska zwycięzcy na stronie internetowej Organizatora.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji.

VI. Postępowanie reklamacyjne
1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje wniesione po upływie terminu, o którym mowa w zd. 1 nie będą rozpatrywane.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres:
Tubes International Sp. z o.o.
ul. Bystra 15 a
61-366 Poznań
z dopiskiem „Reklamacja Konkursu”
4. O dacie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
5. Reklamacje Komisja powołana przez Organizatora rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
6. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i wiążąca i nie przysługuje od niej odwołanie.

VII. Postanowienia końcowe
Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu, a związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.