Asortyment Tubes International do wody pitnej

Jako wodę pitną, określa się wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, gotowania, przygotowania żywności lub innych celów domowych, dostarczaną z sieci wodociągowej, cystern, w pojemnikach i butelkach oraz wszelką wodę wykorzystywaną do produkcji żywności oraz jej przetwarzania, konserwacji i wprowadzania do obrotu przez przedsiębiorstwa.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi to woda bezpieczna. Oznacza to:

brak mikroorganizmów i pasożytów

brak niebezpiecznych substancji chemicznych w ilości zagrażającej zdrowiu

brak agresywnych właściwości korozyjnych

Uregulowania prawne

Woda i jej instalacje podlegają specjalnym uregulowaniom prawnym – ogólnym, europejskim (dyrektywa 98/83/EC oraz (EU) 2020/2184) oraz szczegółowym wymaganiom krajowym.

Uregulowania krajowe dotyczące wody pitnej:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego  Państwowy Zakład Higieny –  Państwowy Instytut Badawczy przeprowadza obligatoryjne badania i wydaje atesty dla materiałów i wyrobów kontaktujących się z wodą pitną. Nadzór nad stosowaniem materiałów i wyrobów do wody pitnej prowadzi państwowa Inspekcja Sanitarna.

Materiały i wyroby z tworzyw kontaktujące się z wodą pitną stosowane w Niemczech powinny spełniać wymagania znane jako KTW (Kunststoffe im Kontakt mit Trinkwasser) zawierające w szczególności listę dopuszczalnych materiałów oraz limity migracji. Dodatkowo, materiały te powinny spełniać wymagania oceny mikrobiologicznej (na rozwój mikroorganizmów) wg wymagań DVGW W270 (DVGW Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches). Certyfikaty KTW i DVGW wydawane są przez odpowiednie instytuty i są rozpoznawalne i uznawane w wielu krajach.

WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) – brytyjska organizacja tworząca wytyczne i standardy dla instalacji, wyrobów i materiałów do wody. Certyfikaty WRAS potwierdzają zgodność materiałów i produktów z normami BS dla wody pitnej i są rozpoznawalne i uznawane w wielu krajach.

NSF/ANSI Standard 61 – standard NSF odnoszący się do instalacji i wyrobów do wody pitnej i ich wpływu na zdrowie. Certyfikaty NSF-61 potwierdzają zgodność materiałów i produktów ze standardami NSF i są rozpoznawalne i uznawane w wielu krajach.

W Polsce nadzór nad stosowaniem materiałów i wyrobów do wody pitnej prowadzi Państwowa Inspekcja Sanitarna. Atesty higieniczne dla wyrobów wydaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH Państwowy Instytut Badawczy.

Atesty i Świadectwa NIZP PZH – PIB wydawane są na ściśle zdefiniowany produkt na zlecenie określonego podmiotu gospodarczego. Pozytywna opinia instytucji jest potwierdzeniem tego, że wskazane wyroby, są wykonane z materiałów bezpiecznych dla zdrowia ludzi i nieszkodliwych dla środowiska (pod warunkiem, że używa się ich zgodnie z przeznaczeniem). Dla materiałów i produktów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi atestacja jest obligatoryjna.

W naszej ofercie znajdują się produkty, które uzyskały pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, co zostało potwierdzone wydanymi  Atestami Higienicznymi. Oznacza to, że nasze produkty odpowiadają wymaganiom higienicznym i mogą być używane do montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Produkty z atestem PZH w ofercie Tubes International

Wąż gumowy do ciepłej i zimnej wody pitnej

Wąż płaski do dużych ilości wody pitnej pod wysokim ciśnieniem

Przewody stalowe do wody pitnej

Potrzebujesz pomocy przy doborze produktu?