„Letni quiz Tubes International”

regulamin Konkursu organizowanego przez Tubes International Sp. z o.o.:

I Organizator i definicje

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Letni quiz Tubes International” jest firma Tubes International Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bystrej 15A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000124055, kapitał zakładowy: 275.000 PLN, NIP: 781-00-46-084, zwana dalej również „Organizatorem”.
 2. Promocja nie jest sponsorowana, popierana, przeprowadzana ani w żaden inny sposób powiązana z portalem Facebook. Facebook nie ponosi żadnych konsekwencji związanych z konkursem.
 3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009r o Grach hazardowych  (Dz. U. z 2009 roku Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 4. Fanpage oznacza profil marki pod adresem: https://www.facebook.com/TubesInternational.
Letni quiz Tubes International

II Regulamin

 1. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 2. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Tubes International Sp. z o.o. oraz na stronie facebookowej Tubes International sp. z o.o.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

III Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs trwa od 1 sierpnia 2017 r. do 20 sierpnia 2017 r. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu Konkursu w dniu 22 sierpnia 2017 roku lub, w przypadku konieczności dogrywki, w dniu 29 sierpnia 2017 roku.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostęp do Internetu. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników serwisu Facebook, o nagrody mogą ubiegać się subskrybenci newslettera Tubes International Sp. z o.o.
 4. Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Uczestnik:
 • przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883).
 1. Uczestnik rejestruje swój udział w Konkursie poprzez udzielenie odpowiedzi.

IV Zasady udzielania odpowiedzi

 1. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy udzielać pod postami rozpoczynającymi się od słów „#KONKURS!” oraz zawierającymi grafikę konkursową wraz z pytaniami.
 2. Odpowiedzi na każde pytanie można udzielić tylko raz (dotyczy także edycji komentarza).
 3. Każdy uczestnik, który przysłał odpowiedź, oświadcza, że jest wyłącznym autorem wypowiedzi i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie do tej wypowiedzi lub oraz oświadcza, że posiada wiedzę, że nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik zwolni organizatora od wszelkich roszczeń innych osób wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do wypowiedzi zostały przeniesione na Tubes International na podstawie postanowień regulaminu, a nie przysługiwały uczestnikowi w dacie wydania nagrody.
 4. Uczestnik, udostępniając odpowiedź, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie wypowiedzi przez Tubes International, w szczególności na wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.
 5. Nadesłane odpowiedzi nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

V Zasady przyznawania i odbioru nagród

 1. Każda poprawna odpowiedź na pytanie nagradzana jest jednym punktem. Wygrywa uczestnik, który uzyskał największą liczbę punktów. W przypadku, gdy Uczestnicy zdobędą jednakową ilość punktów (remis), zorganizowana zostanie dogrywka.
 2. Dogrywka polegać będzie na realizacji zadania wyznaczonego przez Organizatora.
 3. Komisja powołana przez Organizatora zdecyduje o wyborze najbardziej interesującej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 4. W przypadku zadania polegającego na wymyśleniu hasła, sloganu reklamowego prawa autorskie do nagrodzonego hasła przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania zwycięzcy nagrody.
 5. Nagrodzonych zostanie 5 Uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
 6. Nagrodami są 3 vouchery na lot Latających Papci dla trzech pierwszych miejsc oraz gadżety reklamowe – dla pierwszych pięciu miejsc zestaw składający się ze scyzoryka i pendrive’a.
 7. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagrody w terminie określonym przez Organizatora, nagroda ulega przepadkowi i pozostaje własnością Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy.
 9. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
 10. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 11. Nagrody zostaną przyznane po pozytywnym zweryfikowaniu wytypowanych przez jury osób pod kątem przestrzegania niniejszego regulaminu.

VI Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród. Przetwarzanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje również publikacje imienia i nazwiska zwycięzcy na stronie internetowej Organizatora oraz profilu firmowym na Facebooku.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji.

VII Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje wniesione po upływie terminu, o którym mowa w zd. 1 nie będą rozpatrywane.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres:
  Tubes International Sp. z o.o.
  Bystra 15 a
  61-366 Poznań
  z dopiskiem „Reklamacja Konkursu”.
 4. O dacie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 5. Reklamacje Komisja powołana przez Organizatora rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 6. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i wiążąca i nie przysługuje od niej odwołanie.

VIII Postanowienia końcowe

Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu, a związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.